فایل word بررسي عزت نفس و حساسيت به اضطراب در بيماران وسواسي و افسرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عزت نفس و حساسيت به اضطراب در بيماران وسواسي و افسرده :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مطالعه تعیین عزت نفس و حساسیت به اضطراب در بیماران وسواسی و افسرده می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه افراد مراجعه کننده بالاتر از 20 سال با میزان سود حداقل ابتدایی هستند که به مرکز مشاوره و کلینیک های تخصصی روان شناسی و روان پزشکی شهر اردبیل در سال 1388 مراجعه کرده اند. نمونه مورد مطالعه 84 نفر بیکار بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدن. روش تحقیق این پژوهش به روش علمی مقایسه ای می باشد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخت، مقیاس حساسیت اضطراب ( پیترسون و رایس) مقیاس عزت نفس ( روزنبرگ) می باشد. نتایج نشان داد براساس عوامل روان شناختی فقط عزت نفس به دور پایانی وسواسی شدن یا افسرده شدم را پیش بینی می کند. همچنین نتایج نشان می دهد بین این دو متغیر رابطه منفی وجود دارد. که بدین معنا می باشد که افزایش در یکی از متغیرها با افزایش و متغیر دیگر همراه نیست.

لینک کمکی