فایل word بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر بروز رفتارهاي هيجاني هواداران فوتبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر بروز رفتارهاي هيجاني هواداران فوتبال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي روانشناسي و مديريت آسيب هاي اجتماعي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروز ورزش یکی از مهم ترین حوزه های عمومی در جوامع و نیز عرصه ای برای مناسبات و روابط بین المللی و مبادلات فرهنگی و اجتماعی است که علی رغم همه محاسن و ویژگی های مثبت ورزش در جهان امروز، وجود برخی مکانیسم های خاص اجتماعی و فرهنگی و برخی شرایط نهفته در مناسبات ورزشی سبب ساز ایجاد چالش های جدی در این زمینه شده که یکی از مطرح ترین آن ها، بحث تأثیرات مخرب و آسیب های هیجانات طرف داران و تماشاگران می باشد. که به ویژه در ورزش فوتبال نمونه های آن فراوان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش حاضر شناخت عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر بروز رفتارهای هیجانی در میان هواداران فوتبال بود و این پژوهش بر آن بود که رابطه معناداری میان عوامل فرهنگی و اجتماعی و بروز رفتارهای هیجانی در میان هواداران فوتبال بیابد. روش تحقیق به کار رفته در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی محض به شیوه پیمایش می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر باتوجه به عنوان تحقیق، کلیه تماشاگران استادیوم آزادی می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده بود که حجم نمونه 345 نفر با استفاده فرمول کوکران برآورد گردید. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته می باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر مبین آن است که نحوه قضاوت داوران، عملکرد نادرست مدیران باشگاه ها در ایران، پخش زنده مسابقات از طریق رسانه های ملی و استانی، به عملکرد نادرست لیدرها و پلیس در سکوی ورزشگاه، رفتار غیراخلاقی بازیکنان و مربیان، شرایط پیروی انبوه تماشاگران و بحران های سیاسی، رفتار پرخاشگرانه افراد شرور در بروز رفتار هیجانی در میان تماشاگران نقش دارد.

لینک کمکی