فایل word ارتباط بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و زيست-حرکتي با موفقيت تکواندوکاران زن زبده استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و زيست-حرکتي با موفقيت تکواندوکاران زن زبده استان گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

لازمه و پیش شرط دستیابی به موفقیت در رقابتهای ورزشی برخورداری از قابلیتهای جسمانی از قبیل ویژگیهای آنتروپومتریکی و زیست-حرکتی معین است. شناخت ویژگیهای مذکور در هر رشته ورزشی از عوامل مهم تعیین کننده و مؤثر بر اجرای ورزشکار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل word ارتباط بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و زيست-حرکتي با موفقيت تکواندوکاران زن زبده استان گيلان بود. از میان تکواندوکاران زن زبده استان گیلان 40 نفر از افرادی که درسطوح مختلف استانی، کشوری و بین المللی مقام قهرمانی کسب کرده بودند با میانگین سن (3/67±17/84)، قد (6/92±167/56) و شاخص توده بدن (2/45±19/12) در پژوهش حاضر شرکت نمودند. پس از تکمیل فرمهای رضایتنامه شخصی توسط آزمودنیها و اطلاع آنها از فرآیند تحقیق، اندازه گیریهای آنتروپومتریکی نظیر قد، وزن، نسبت کمر به لگن، طول قد نشسته، اندام فوقانی، اندام تحتانی، ساق پا وساعد ارزیابی شد. همچنین درصد چربی بدن از طریق اندازه-گیری ضخامت لایه های چربی زیر پوستی (روش سه نقطه ای) و با جایگذاری در معادله جکسون و پولاک (1978) محاسبه گردید. ویژگیهای زیست-حرکتی نظیر توان هوازی و بی هوازی به ترتیب با استفاده از آزمونهای کوپر و پرش سارجت و جایگذاری در معادلات پیشنهادی مربوطه محاسبه شد. سرعت، چابکی، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری نیز به ترتیب با استفاده از آزمونهای دوی 36 متر، دوی 4×9 متر، شنای سوئدی و خمش به جلو مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان تمامی ویژگیهای آنتروپومتریکی تنها درصد چربی و شاخص توده بدن با موفقیت تکواندوکاران رابطه معنیداری داشتند .(p 0/05) بین ویژگیهای فیزیولوژیکی ارزیابی شده (توان هوازی و بی هوازی) با موفقیت تکواندوکاران رابطه مستقیم و معنیداری مشاهده شد .(p<0/01) از میان ویژگیهای عملکردی تنها سرعت (p<0/01) و چابکی (p<0/05) با موفقیت رابطه منفی و معنیداری داشتند. لذا توجه به ویژگیهای زیست حرکتی- خصوصا ویژگیهای فیزیولوژیکی پژوهش حاضر از جمله مواردیست که مربیان این رشته ورزشی باید در برنامه ریزی و طراحی تمرینات خود مدنظر قرار دهند چرا که این ویژگیها تأثیر بسزایی در ورزش تکواندو خصوصا در حیطه قهرمانی این ورزش دارند.

لینک کمکی