فایل word تاثير يک دوره برنامه مشاوره ورزشي همراه با تمرينات هوازي و رژيم درماني در مردان چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير يک دوره برنامه مشاوره ورزشي همراه با تمرينات هوازي و رژيم درماني در مردان چاق :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برنامه مشاوره ورزشی بر میزان موفقیت در اجرای برنامه های ورزشی و غذایی کاهش وزن در مردان چاق بود. در این مطالعه که یک طرح نیمه آزمایشی مداخله ای بود، از بین مراجعه کنندگان به کلینیک تخصصی کنترل وزن 30 مرد چاق به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی قرار گرفتند . گروه اول فقط تحت ورزش درمانی ورژیم درمانی, و گروه دوم علاوه بر برنامه های ورزش درمانی ورژیم درمانی برنامه مشاوره گروهی داشتند. تحلیل داده ها با آزمون تی مستقل نشان داد که در پایان مطالعه در گروه اول به تنهایی کاهش وزن معنی داری وجود نداشت(p=0/231 )اما در گروه دوم که گروه درمانی نیز داشتند کاهش وزن معنیداری مشاهده شد (p=0/001) به نظر میرسد مشاوره گروهی با رویکرد گروهدرمانی همراه با رژیم غذایی و ورزش هوازی باعث کاهش وزن بیشتری در مردان چاق میشود

لینک کمکی