فایل word تاثير يک دوره تمريني ورزش در آب بر استثوآرتريت زانوي زنان سالمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير يک دوره تمريني ورزش در آب بر استثوآرتريت زانوي زنان سالمند :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه شرکت در فعالیت بدنی در پیش گیری از بیماری های مزمنی همچون استئوآرتریت پیشنهاد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر شدت درد زانو، میزان علائم و مشکلات عملکرد حرکتی در فعالیت های روزانه، ورزشی، تفریحی و کیفیت زندگی زنان سالمند بود. 12 ‏زن سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو با میانگین و انحراف استاندارد سن 53±5/11 ‏سال، قد 164/17±7/21‏سانتیمتر، وزن68/83±6/49کیلوگرم به صورت هدفمند، به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهانی و بومی سازی شده پیامد صدمات زانو و استئوآرتریت استفاده شد. نمونه ها برنامه تمرینی ورزش در آب را به مدت 8 ‏هفته زیر نظر مربی آب درمانی انجام دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از Correlated t-test در سطح معنی داری استفاده گردید ( P<0/05). بین پیش تا پس آزمون میانگین میزان علائم (P=0/418) تفاوت معنی داری وجود نداشت.درحالیکه شدت درد زانو (P=0/019)،عملکرد حرکتی در فعالیت های روزانه ،(P=0/020 )ورزشی،تفریحی (P=0/003) و کیفیت زندگی (P=0/048) پس از ‏اجرای پروتکل به میزان معنی داری بهبود یافته بود. نتایج نشان داد که برنامه تمرینی ورزش در آب، می تواند به عنوان یک روش تمرینی ایمن و موثر در بهبود درد، عملکرد و کیفیت زندگی زنان سالمند دارای استئوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرد

لینک کمکی