فایل word تاثير يک دوره تيپرينگ برشاخص هاي آنتروپومتريک وفيزيولوژيک بازيکنان زن واليبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير يک دوره تيپرينگ برشاخص هاي آنتروپومتريک وفيزيولوژيک بازيکنان زن واليبال :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیریک دوره تیپرینگ بر شاخصهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی بازیکنان زن والیبالبود. 22بازیکن زن والیبال شهرستان زاهدان( 1/40±21/5سال،شاخص توده بدنی 23/88کیلوگرم در مترمربع ودور کمربهدور لگن 0/74سانتیمتر)پس از دوازده هفته تمرین منتخب والیبال بهطور تصادفی در دو گروه تیپرینگ (TG=12)وگروه کنترل (CG=10)قرار گرفتند. در گروه تیپرینگ %50کاهش حجم تمرین در دو هفته انجام شد،درحالیکه گروهکنترل با حفظ شدت قبلی به تمرینات ادامه دادند.برای اندازهگیری متغیر فیزیولوژیکی از آزمون رست استفاده شد.شاخصتوده بدنی به عنوان متغیر آنتروپومتریکی بررسی شد شد.توان بی هوازی نیز بعد از 12هفته تمرین از 33/78به 36/73وبعد از یک هفته تیپر به 40/58و بعد از دو هفته تیپر به 56/72وات بر کیلوگرم افزایش داشت.شاخص توده بدنی کاهشنشان داد

لینک کمکی