فایل word تاثيرتيپرينگ بر ضربان قلب استراح، بازيکنان زن واليبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرتيپرينگ بر ضربان قلب استراح، بازيکنان زن واليبال :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیرطول دوره تیپر بعد از 12هفته تمرین منتخب بر ضربان قلب بازیکنان زن والیبالبود.22بازیکن ( 1/40±21/5سال پس از دوازده هفته تمرین منتخب والیبال به طور تصادفی در دو گروهتیپرینگ (TG=12)وگروه کنترل (CG=10)قرار گرفتند. در گروه تیپرینگ %50کاهش حجم تمرین در دو هفته انجامشد،درحالیکه گروه کنترل با حفظ شدت قبلی به تمرینات ادامه دادند.متغیرهادر چهار مرحله اندازه گیری شدند .پیش ازشروع تمرین اصلی(پیش آزمون)،پس از تمرین و قبل از تیپرینگ(پس آزمون)، بعد از یک هفته تیپر (تیپر یک)و متعاقباًبعدازدو هفته تیپر.ضربان قلب استراحت آزمودنیها اندازه گیری شد.از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبیبونفرونی برای تحلیل داده هااستفاده شد.یافته هانشان داد،توان بی هوازی نیز بعد از 12هفته تمرین از 33/78به 36/73وبعد از یک هفته تیپر به 40/58و بعد از دو هفته تیپر به 56/72وات بر کیلوگرم افزایش داشت

لینک کمکی