فایل word تأثير 6 هفته تمرين مقاومتي در صبح و بعد از ظهر بر برخي مهارتهاي حرکتي کشتي گيران فرنگي پسر نخبه جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير 6 هفته تمرين مقاومتي در صبح و بعد از ظهر بر برخي مهارتهاي حرکتي کشتي گيران فرنگي پسر نخبه جوان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر 6 هفته تمرین مقاومتی در صبح و بعد از ظهر بر سه مهارت دست تو، فن کمر وبارانداز کشتی گیران فرنگی پسر نخبه جوان بود .جامعه آماری پژوهش حاضرکشتی گیران فرنگی پسر نخبه جوان بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند وبا رضایت آزمودنی ها 30 نفر از آنها انتخاب شدند و به دو گروه تجربی(1) (تمرین بین ساعات 9 تا 11 صبح)وگروه تجربی(2)(2تمرین بین ساعات 17 تا 19 بعدازظهر)تقسیم شدند. ابتدا از دو گروه پیش آزمون از طریق پرسشنامه مهارت های حرکتی کشتی گرفته شد. سپس متغیر مستقل (تمرینات مقاومتی)به مدت 6 هفته تمرین و 4جلسه در هفته اعمال شد و در پایان هفته ششم،از هر دو گروه پس آزمون همانند پیش آزمون گرفته شد.یافته های تحقیق به وسیله روشهای آماری ویل کاکسون و یومان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصله از محاسبات آماری در آزمون فرضیات نشان داد : 24جلسه تمرین مقاومتی در شش هفته متوالی توسط گروه تجربی1و گروه تجربی2 با نتایج آزمون رتبه های علامت گذاری شده ویل کاکسون برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون امتیاز کسب شده در سه مهارت دست تو،بارانداز و فن کمر در هر دو گروه تمرین مقاومتی صبح و عصر اختلاف معنی داری را نشان داد. همچنین اثر تمرینات مقاومتی در دو زمان صبح و عصر فقط در مهارت فن کمر متفاوت بوده است اما تفاوت معنی داری بین زمان های مختلف اندازه گیری در مورد فنون دست تو و بارانداز وجود نداشت. یافته های پژوهش پیشنهاد می کند تا مربیان کشتی فرنگی برای بالا بردن سطح مهارتها ،از تمرینات مقاومتی بویژه بر روی عضلات درگیر مهارت مورد نظر استفاده کنند.همچنین کشتی گیران بهتر است برای بالا بردن سطح مهارت فن کمر که نیاز به قدرت انفجاری بالایی دارد،تمرینات با وزنه را در بعدازظهر انجام دهند.

لینک کمکی