فایل word تأثير 8 هفته تمرين در آب بر تعادل ايستا و پويا،راه رفتن، قدرت اندام تحتاني زنان سالمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير 8 هفته تمرين در آب بر تعادل ايستا و پويا،راه رفتن، قدرت اندام تحتاني زنان سالمند :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل، قدرت اندام تحتانی زنان سالمندان بود. روش تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون در دو گروه کنترل و تجربی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را سالمندان سالم مراکز سالمندان شهرستان خرم آباد تشکیل دادند. آزمودنیهای تحقیق، 30 زن سالمند غیرفعال، با دامنه سنی 72 تا 60 سال بودند که با شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه همگن تجربی و کنترل قرار گرفتند. قبل از شروع پروتکل تمرینی، تعادل ایستا، پویا شاخص های راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی آزمودنیها توسط آزمون ایستادن لک لک، آزمون Timed get up & go و 30-second chair stand ارزیابی و اندازه گیری شد. گروه تجربی تمرینات خود در آب (شامل تمرینات تعادلی و مقاومتی) را به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) انجام دادند و گروه کنترل در طول انجام تحقیق هیچگونه فعالیت ورزشی را انجام ندادند. در نهایت بعد از انجام پروتکل تمرینی، از آزمون مجدد جهت ارزیابی تعادل ایستا، پویا و قدرت اندام تحتانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پیش آزمون و پس آزمون در گروه های تجربی پس از هشت هفته تمرینات و مقایسه بین افراد گروه تجربی و کنترل نیز با استفاده از روش آماری t همبسته و t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد هشت هفته تمرین در آب باعث افزایش معنادار 28 درصدی تعادل ایستا، افزایش معنادار 10 درصدی تعادل پویا، افزایش معنادار 37 درصدی قدرت اندام تحتانی، افزایش معنادار 19 درصدی طول گام، افزایش معنادار 13 درصدی عرض گام در زنان سالمند شد. با توجه به نتایج تحقیق ورزش در آب به علت ماهیت کم خطر بودن می تواند به عنوان یک محیط بر هم زننده تعادل، با فراهم نمودن شرایطی برای به چالش کشیدن سیستم تعادلی و عضلانی، شیوه مؤثری در بهبود تعادل و قدرت اندام تحتانی و متعاقب آن پیشگیری از افتادن در میان سالمندان باشد.

لینک کمکی