فایل word تأثير اخلاق مديريتي مديران مدارس بر سلامت روان دبيران تربيت بدني شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير اخلاق مديريتي مديران مدارس بر سلامت روان دبيران تربيت بدني شهر يزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی فایل word تأثير اخلاق مديريتي مديران مدارس بر سلامت روان دبيران تربيت بدني شهر يزد طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی بود و جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه معلمین تربیت بدنی شهر یزد بودند، که در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول به تدریس بودند که تعداد آنها 160 نفر بود. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 114 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. به منظور بررسی سلامت روان در تحقیق حاضر از پرسشنامه سلامت روان (1972) استفاده گردید. پایایی این پرسشنامه توسط محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت( 0/91=a) به منظور بررسی اخلاق مدیریتی در تحقیق حاضر از پرسشنامه اخلاق مدیریتی صمدی (1388) استفاده گردید. پایایی این پرسشنامه نیز توسط محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت(0/85=a) به منظور بررسی نرمال بودن داده های تحقیق از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده گردید. همچنین به منظور پی بردن به رابطه بین متغیر ها و میزان پیش بینی آنان از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین اخلاق مدیریتی و سلامت روان در تمامی ابعاد(علائم جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد جسمانی، افسردگی اساسی) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که اخلاق مدیریتی حدود 22 درصد از واریانس های سلامت روان را پیش بینی می کند.

لینک کمکی