فایل word تأثير استفاده از تکنيک تکرار اجباري و مکمل سازي کراتين و کربوهيدرات بر افزايش قدرت بدنسازان نخبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير استفاده از تکنيک تکرار اجباري و مکمل سازي کراتين و کربوهيدرات بر افزايش قدرت بدنسازان نخبه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: امروزه ورزشکاران ورزشهای مقاومتی برای افزایش قدرت و توده عضلانی از تکنیکهای مختلف و مکملهای غذایی مختلفی استفاده میکنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تکنیک تکرارهای اجباری و مکملهای غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط کربوهیدرات- پروتئین بر قدرت عضلانی در حرکت پرس سینه، پرس سرشانه از جلو و اسکوات پا در بدن سازان نخبه بود. روش شناسی: بدین منظور 29 ورزشکار مرد رشته بدن سازی و پاورلیفتینگ استان اصفهان جهت شرکت در این پژوهش داوطلب شدند که به سه گروه مکملهای غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط کربوهیدرات-پروتئین و انجام تکنیک تکرارهای اجباری، انجام تکنیک تکرارهای اجباری بدون مصرف مکملهای غذایی و بدون استفاده از تکنیک تکرارهای اجباری و مکملهای غذایی تقسیم شدند. آزمودنیهای گروه تکنیک تکرارهای اجباری و مکملهای غذایی دارای میانگین سنی 4/75 ± 28/2 ، میانگین قد 6/17 ± 187/1، میانگین وزن 31/96 ± 98/3، آزمودنیهای گروه تکنیک تکرارهای اجباری بدون مکملهای غذایی دارای میانگین سنی 4/45 ± 28/5 ، میانگین قد 6/45 ± 177/9، میانگین وزن 25/01 ± 102/6 و گروه بدون تکنیک تکرارهای اجباری و مصرف مکملهای غذایی دارای میانگین سنی 3/31 ± 29/33 میانگین قد 6/35 ± 175/77 میانگین وزن 20/57 ± 91/33 بودند. این پروتکل تمرینی شش هفته به طول انجامید. قبل و بعد از پروتکل تمرینی از آنها با استفاده از آزمون 1RM رکوردگیری شد. یافته: مصرف مکمل های غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط کربوهیدرات- پروتئین به همراه انجام تکنیک تکرارهای اجباری باعث افزایش قدرت عضلانی و یک تکرار بیشینه شد .(P <0.05) در حالی که انجام تکرارهای اجباری به تنهایی و بدون مکملهای غذایی تاثیری بر قدرت عضلانی و یک تکرار بیشینه نداشت .(P>0.05) نتیجه گیری: در مجموع پیشنهاد میگردد بدنسازان نخبه، برای افزایش قدرت عضلانی و یک تکرار بیشینه، میتوانند از تکنیک تکرارهای اجباری به همراه مصرف مکملهای غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط کربوهیدرات-پروتئین استفاده کنند.

لینک کمکی