فایل word تأثير بازخورد هنجاري بر اکتساب و ياد داري يک مهارت حرکتي بنيادي در کودکان اتيسم آموزش پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير بازخورد هنجاري بر اکتساب و ياد داري يک مهارت حرکتي بنيادي در کودکان اتيسم آموزش پذير :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدفگیری پرتابی در کودکان اتیسم شهر اهواز بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کودکان 8 تا 10 ساله شهر اهواز تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند، 24 نفر از آنان به شیوه تصادفی انتخاب و در سه گروه بازخورد هنجاری مثبت، منفی و کنترل، تکلیف را در سه مرحله پیش آزمون، اکتساب و یادداری انجام دادند. در مرحله اکتساب، گروه مثبت و منفی، بعد از هر-کوشش بازخورد حقیقی و بعد از پایان بلوک بازخورد هنجاری دریافت میکردند. بعد از بررسی نرمال بودن و برابری واریانسها، داده ها به روش تحلیل واریانس یکراهه با اندازه گیری تکراری روی عامل بلوکها، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون پیگردی توکی تحلیل شد. در هر سه مرحله بین گروه ها تفاوت معناداری مشاهده شد و گروه بازخورد هنجاری مثبت عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت. یافته ها نشان داد بازخورد هنجاری مثبت اثر تسهیل کننده در یادگیری حرکتی دارد.

لینک کمکی