فایل word ارتباط بين مديريت مشارکتي و اثربخشي سازماني کارکنان شرکت توزيع برق استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين مديريت مشارکتي و اثربخشي سازماني کارکنان شرکت توزيع برق استان لرستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی سبک مدیریت مشارکتی در شرکت توزیع برق استان لرستان و تعیین رابطه آن با مولفه های اثربخشی سازمانی شامل انگیزش کاری، میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات، بهبود کیفیت و تعهد سازمانی می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است که ابزار های مورد استفاده در آن دو پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی بود که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (r=0/91) و (r=0/93) محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت توزیع برق استان لرستان که تعداد آنها 1078 است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 186 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه ها ابتدا از آزمون کالموگراف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن جامعه، و سپس داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و سایر روش های آماری مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و مولفه های اثربخشی که شامل انگیزش کاری، میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات، بهبود کیفیت و تعهد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد. در مجموع نتایج بدست آمده در این تحقیق به استناد دادههای گردآوری شده، نشان میدهد سبک مدیریت مشارکتی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوب، و مدیریت سازمان توانسته است شرایط سازمانی مطلوبی را برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری فراهم کند و این مهم موجب کارایی و اثربخشی سازمان گردیده است.

لینک کمکی