فایل word ارزيابي رابطه بين انحراف نرخ رشد واقعي از نرخ رشد پايدار و نسبت هاي نقدينگي ( مطالعه موردي : شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي رابطه بين انحراف نرخ رشد واقعي از نرخ رشد پايدار و نسبت هاي نقدينگي ( مطالعه موردي : شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف : هدف از این تحقیق ارزیابی رابطه بین انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار و نسبت های نقدینگی می باشد.روش شناسی : این تحقیق با توجه به نوع هدف ، کاربردی و از نظر چگونگی اجرا در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار داشت.جامعه و روش نمونه گیری : جمعیت آماری این پژوهش ، کلیه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1387 تا 1390 می باشد که طی مدت این چهار سال گزارش های مالی لازم را به بورس اوراق بهادار تهران ارائه نموده باشند . با استفاده از روش نمونه گیری حذفی ، 162 شرکت انتخاب شد .ابزار تحقیق: اطلاعات از طریق صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و نرم افزار حسابداری شرکت ها و سایت های مرتبط با بورس اوراق بهادار گرد آوری شده است .تجزیه و تحلیل داده ها : جهت تجزیه اطلاعات از نرم افزار آماری Spss و از آزمون برای اسمیرونف – کلوموگروف جهت بررسی نرمال بودن داده ها ، از آزمون های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جهت تبیین رابطه و میزان پیش بینی کنندگی متغیرها و آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تاثیر متغیر ها بر یکدیگر استفاده شد .یافته ها و نتیجه گیری : بین انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار و نرخ بازده دارایی ها (ROA) رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین انحراف نرخ رشد واقعی از نرخ رشد پایدار و نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام رابطه ی معنی داری وجود دارد

لینک کمکی