فایل word ارزيابي کارايي نسبي شرکت هاي پذيرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويکرد تحليل پوششي داده ها(مطالعه موردي:صنعت دارويي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي کارايي نسبي شرکت هاي پذيرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويکرد تحليل پوششي داده ها(مطالعه موردي:صنعت دارويي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

ارزیابی و سنجش کارایی سازمان همواره یکی از دغدغه های محققان بوده است و از این رو روش ها و تکنیک های متعددی در طول سالیان متمادی برای انجام این مهم مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است.یکی از این تکنیک ها که به وفور از آن استفاده و سهم بالایی در تحقیقات مختلف حوزه های علمی مرتبط با سنجش و ارزیابی دارد،تکنیک تحلیل پوششی داده ها است.از این رو در این پژوهش ،کارایی شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت.بدین منظور با استفاده از مدل BCC خروجی محور،کارایی نسبی شرکت ها را محاسبه نموده و ناکارایی آنها را به دو بخش تکنیکی و مقیاس ،تفکیک نمودیم.در ادامه با رتبه بندی واحدها و شناسایی واحدهای کارامد ضعیف،گروه های مرجع را به عنوان الگویی برای بهبود کارایی آنان مشخص کردیم.داده های مورد نیاز پژوهش ،از صورت های مالی 22 شرکت داروسازی برای دوره زمانی 1393تا 1394 گردآوری شده اند.با بررسی مطالعات انجام شده و نیز نظرسنجی از خبرگان مالی،جهت محاسبه کارایی شرکت ها،از سه متغیر ورودی شامل،نسبت بدهی،نسبت بدهی بلند مدت به به ارزش ویژه،بدهی جاری به ارزش ویژه و نیز سه متغیر خروجی شامل،سود خالص به فروش،نسبت آنی،بازده دارایی هاو بازده سرمایه ،استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار DEAP2 استفاده شده است.

لینک کمکی