فایل word ارزيابي ميزان رضايت دانشجويان کارشناسي ارشد از خدمات آموزش الکترونيکي دانشگاه پيام نور تهران غرب و ارائه راهکار ارتقا کيفيت آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي ميزان رضايت دانشجويان کارشناسي ارشد از خدمات آموزش الکترونيکي دانشگاه پيام نور تهران غرب و ارائه راهکار ارتقا کيفيت آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در طی سالیان اخیر تقاضای روز افزون برای ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل در زمینه های دلخواه بر کسی پوشیده نیست. یکی از موضوعات مطرح در آموزش امروزی تلفیق تکنولوژی های جدید با آموزش است که در این میان در دهه های اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از بقیه تکنولوژی ها در آموزش به کار می رود. با توجه به روند رو به گسترش استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی، اکثر دانشگاه ها برای ارائه خدمات آموزشی، به دوره های آموزش الکترونیکی روی آورده اند. با این وجود برای توسعه آموزش های مجازی در سطح دانشگاه های کشور باید عوامل محرک و موانع بازدارنده را بخوبی شناخت و با استفاده از تجربه های بدست آمده، راه کارهای مناسبی را برای سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه آموزش های مجازی و افزایش رضایت متقاضیان انتخاب نمود. با توجه به نبود پژوهش های کافی هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از خدمات آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور تهران غرب و ارائه راهکارهای ارتقا کیفیت آن می باشد.مواد و روش ها: از بین دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور تهران غرب در سال تحصیلی 93-94، 285 نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه الکترونیکی مربوط به پژوهش را تکمیل نمودند. داده ها با نرم افزار SPSS-21 و روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و همبستگی پیرسون) تحلیل شدند.یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که دانشجویان از کیفیت خدمات آموزش الکترونیک دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب رضایت ندارند. جهت افزایش رضایت دانشجویان، می بایست هفت مولفه ی موثر بر خدمات آموزش الکترونیک را تقویت و زمینه های اجرای موثرتر و با کیفیت تر آن ها را افزایش داد

لینک کمکی