فایل word ارزيابي نقش يادگيري سازماني در استقرار بهينه بانکداري الکترونيک در پست بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي نقش يادگيري سازماني در استقرار بهينه بانکداري الکترونيک در پست بانک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 27

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل word ارزيابي نقش يادگيري سازماني در استقرار بهينه بانکداري الکترونيک در پست بانک می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی –تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعه آماری، این پژوهش شامل کلیه کارکنان پست بانک ایران در شهر تهران می باشد. که تعداد آنها 863 نفر می باشد. در این پژوهش به دلیل عدم دسترسی به جامعه مورد مطالعه برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده و 266 نفر انتخاب و پرسشنامه به صورت طبقه ای تصادفی ساده بین آنها توزیع گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی استفاده گردیده است و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و ضرایب نشان داد که ابزار جمع آوری اطلاعات از پایایی بالایی لازم برخور دار می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات و سابقه پرداخته شد؛ در آمار تحلیلی این تحقیق در ابتدا از آزمون کولموگروف اسمینروف جهت بررسی نرمال بودن و برای آزمودن معناداری فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartpls استفاده گردید. در نهایت تمامی فرضیه های پژوهش تایید شد و پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای نقش یادگیری سازمانی در استقرار بهینه بانکداری الکترونیک در سازمان مذکور ارائه گردیده است.

لینک کمکی