فایل word ارزيابي وضعيت ابعاد نوآوري استراتژيک در موسسه مطالعات بين المللي انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي وضعيت ابعاد نوآوري استراتژيک در موسسه مطالعات بين المللي انرژي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف کلی فایل word ارزيابي وضعيت ابعاد نوآوري استراتژيک در موسسه مطالعات بين المللي انرژي انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 90 نفر از پژوهشگران و کارشناسان موسسه مطالعات بین المللی انرژی تشکیل می دهند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده که هرچند حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان می بایست 73 نفر در نظر گرفته شود اما، به منظور اطمینان از بازگشت پرسشنامه ها به تعداد کافی، حدود 80 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 75 پرسشنامه که توسط کارکنان تکمیل شده بود، جمع آوری گردید و مورد تحلیل قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای Excel،Spss نسخه 22 و Lisrel نسخه 80/8 استفاده شده است. پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده های این پژوهش از طریق آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، فرضیه ها از روش های آمار استنباطی پارامتریک همچون آزمون t تک نمونه ای مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های حاصل از آزمون t تک نمونه ای حاکی از آن بود که نوآوری استراتژیک با تمامی ابعادش در موسسه مطالعات بین المللی انرژی از سطح مطلوبی برخوردار نمی باشد

لینک کمکی