فایل word بررسي ابعاد مديريت معنوي در دانشگاه هاي استان مازندران در جهت ارائه مدل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ابعاد مديريت معنوي در دانشگاه هاي استان مازندران در جهت ارائه مدل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت معنوی در دانشگاه های استان مازندران در جهت ارائه مدل انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بودند (292= N)، که 170 نفر به صورت نمونه گیری ساده از بین آنها انتخاب شدند. روش: با استفاده از ادبیات و پیشینه پژوهش، پرسشنامه ای با 57 گویه در ارتباط با مدیریت معنوی تدوین شد. این ابزار در اختیار مدیران قرار گرفت تا مؤلفه ها شناسایی شده و با آزمون های تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم افزار لیزرل به تدوین مدل معطوف گردید. نتیجه: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در ابعاد مدیریت معنوی 8 مؤلفه تاثیرگذار است. عامل ها به ترتیب: فرهنگ و سیاست، فضائل، ایمان، محتوایی، ارتباطات، انگیزش، کیفیت رابطه بین مافوق و زیردست، ساختاری می باشد. همچنین تحلیل سلسه مراتبی داده ها (AHP) نشان داد که طبق نظر خبرگان، بعد فردی مدیریت معنوی از بعد سازمانی آن ارجحیت دارد

لینک کمکی