فایل word بررسي اثر جو سازماني بر تمايل به ترک سازمان با ميانجي گري رضايت شغلي (مورد مطالعه: دبيران متوسطه اول ناحيه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر جو سازماني بر تمايل به ترک سازمان با ميانجي گري رضايت شغلي (مورد مطالعه: دبيران متوسطه اول ناحيه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اثر جو سازمانی با تمایل به ترک سازمان با میانجی گری رضایت شغلی در دبیران متوسطه اول ناحیه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد می باشد. این مطالعه از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی به شمار می رود. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران متوسطه اول ناحیه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد می باشد که تعداد آنها در مجموع 687 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 246 نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ترکیبی از تخلیص سه پرسشنامه «جو سازمانی» هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامه «رضایت شغلی» اسپکتور (1994) و پرسشنامه «تمایل به ترک سازمان» استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین اثر جو سازمانی بر تمایل به ترک سازمان دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که رضایت شغلی رابطه بین اثر جو سازمانی و تمایل به ترک سازمان را تعدیل می کنند.

لینک کمکی