فایل word بررسي اثربخشي برنامه درسي کارآفريني ازديدگاه دبيران وهنرجويان دخترشاخه کاردانش ناحيه 1شهرستان اروميه درسال تحصيلي94-93

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي برنامه درسي کارآفريني ازديدگاه دبيران وهنرجويان دخترشاخه کاردانش ناحيه 1شهرستان اروميه درسال تحصيلي94-93 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، باهدف بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی از دیدگاه دبیران و هنرجویان دختر شاخه کاردانش ناحیه 1شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 94-93است.شیوه ی انجام تحقیق توصیفی-میدانی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه دبیران به تعداد228نفر وهنرجویان به تعداد800 نفرتشکیل می دهند.برای نمونه گیری از جامعه دبیران از روش سرشماری استفاده شده است که کل تعدادنمونه228نفرمی باشد وشیوه ی نمونه گیری از جامعه هنرجویان تصادفی طبقه ای بوده است که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه هنرجویان259نفربرآوردگردید.به منظور جمع آوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته هنرآموزان و پرسشنامه محقق ساخته هنرجویان استفاده شد. این ابزار شاخصهای تحمل ابهام، تمایل به ریسک ومخاطره، انگیزه کارآفرینی، نیازبه استقلال،مرکزکنترل،نوآوری، آگاهی درباره کارآفرینی را در برمی گرفت.برای تعیین روایی پرسشنامه از استادراهنما وچندمتخصص علوم تربیتی کمک گرفته شد و برای پایایی وهمچنین همسانی سوال ها بامولفه ها از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شدکه نتایج ضریب آلفای مولفه ها تحمل ابهام(71/0)، تمایل به ریسک و مخاطره(70/0)، انگیزه کارآفرینی (69/0)، نیازبه استقلال (75/0)، مرکزکنترل (84/0)،نوآوری(85/0)،آگاهی درباره کارآفرینی(65/0)بدست آمده است.داده های گردآوری شده بااستفاده از شاخصهای میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان دادکه میزان اثر بخشی هر یک از ابعاد برنامه درسی کار آفرینی تفاوت معنی داری در سطح 99/0 وجود دارد. و میانگین نمرات بدست آمده در متغیر کارآفرینی و هر یک از ابعاد آن نشان می دهد که با اطمینان 99 درصد هنرجویان برنامه درسی کارآفرینی را اثر بخش تر از هنر آموزان می دانند

لینک کمکی