فایل word بررسي اثرلوگوي برند روي وفاداري مشتريان در ايران خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرلوگوي برند روي وفاداري مشتريان در ايران خودرو :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

شرکت با پیشرفت فناوری ودر شرایط رقابتی بازارهای امروزی مشتری سرمایه اصلی محسوب میشود. نقش وفاداری مشتریان وفادار به برند از گذشته بسیار برجسته تر شده است و سازمان ما بیشتر از هر زمان دیگری به دنبال یافتن مشتریان وفادار هستند.ازسوی دیگر امروزه بر خلاف گذشته انتخاب محصولات تنها به ویژگی های ذاتی و کار کردی محصول مربوطه نشده و خصوصیات متنوعی از برند در غالب ویژگی های زیبایی شناختی و معانی نمادینی که از سیمای برند منعکس می شود را نیز تحت پوشش قرار می دهد که لوگو به عنوان یکی از برجسته ترین فاکتورهای دیداری برند در دنیای پر رقابت امروزی به طور ویژه ای مشکل تشخیص ناپذیری و عدم تمایز بین مارک ما راحل میکند.در این تحقیق به طورخاص درصدد هستییم تا دریابیم لوگوی یک نام تجاری، تا چه حد میتواند با خلق مزیت ها در سطوح مختلف باعث تعهد ووفاداری مشتریان به برند گردد.اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق به اهمیت علایم تجاری در راهبرد بازاریابی شرکتها و نقش آن درجذب نگهداری و پشتیبانی از مشتریان بازمیگردد.پژوهش به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربری است.دراین پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می شود. مدل پژوهش وسوالات پرسشنامه بر اساس تحقیق جان پارک و همکاران طراحی شده است.سوالات پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است که پاسخ دهندگان،گزینه هارا بر مبنای طیف لیکرت علامت گذاری کنند.روایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید مدیریت بازرگانی واهل فن موردتأئید قرار خواهدگرفت.برای سنجش پایایی آلفای کرونباخ محاسبه گردیده وجامعه آماری تحقیق شامل گروهی از مشتریان محصولات ایران خودرو دراستان گیلان وروش نمونه گیری خوشه ای در دسترس می باشد.

لینک کمکی