فایل word بررسي ارتباط بين کيفيت گزارشگري مالي و معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي دربورس اوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط بين کيفيت گزارشگري مالي و معيارهاي ارزيابي عملکرد اقتصادي دربورس اوراق بهادارتهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مسایل مهم واساسی سرمایه گذاران وسهامداران درارتباط با شرکت ها ،یافتن بهترین معیاروروش انتخاب شرکت ها به جهت سرمایه گذاری ویافتن مناسب ترین روش تعیین حقوق ودستمزد و پاداش ،مدیران شرکت می باشد. گزارش های مالی شرکت ها، یکی ازمهمترین منابع اطلاعاتی دردسترس استفاده کنندگان از این صورت ها جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری وهمچنین ارزیابی عملکرد مدیریت و شرکت می باشد.تا کنون ازشاخص های بسیاری برای کیفیت گزارش گری مالی وارزیابی عملکرد شرکت ها استفاده شده است. دراین پژوهش ازدومولفه سطح افشای داوطلبانه وافشای اجباری بعنوان شاخص های کیفیت گزارش گری مالی وبرای ارزیابی عملکرداقتصادی شرکت هاازمعیارهای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده؛ارزش افزوده بازار ونسبت کیوتوبین استفاده شد.وارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی ومعیار های ارزیابی عملکرد اقتصادی دربورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرارگرفت.دراین راستا ازداده های ترکیبی97 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درفاصله زمانی بین سال های1387 الی1393 به روش رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل ازاین پژوهش بیانگر آنست که بین کیفیت گزارش گری مالی وارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده وارزش افزوده بازارونسبت کیوتوبین رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی