فایل word بررسي ارتباط ريسک سيستماتيک با نقدشوندگي و سودآوري در بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط ريسک سيستماتيک با نقدشوندگي و سودآوري در بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجایی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با کشورهای منفی بازار داراست، لذا توجه به ریسک سیستماتیک و میزان نقدشوندگی به عنوان شاخص های تأثیرگذار بر سودآوری بانک ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی وهمچنین چگونگی تخصیص منابع ضروری است. هدف اصلی این پژوهش فایل word بررسي ارتباط ريسک سيستماتيک با نقدشوندگي و سودآوري در بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 30 بانک و دوره زمانی تحقیق 1391 تا 1395 می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و روش گردآوری داده ها در بخش آزمون فرضیات از صورتهای مالی و سایت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش ریسک سیستماتیک موجب کاهش سودآوری و نقدشوندگی سهام بانکها می شود

لینک کمکی