فایل word بررسي ارتباط ميان حاکميت شرکتي و حق الزحمه حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط ميان حاکميت شرکتي و حق الزحمه حسابرسي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوع های مورد علاقه بسیاری از محققان حسابرسی است و تاکنون مطالات زیادی در این زمینه انجام شده است که اکثر آنها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره ، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان ، پاسخگویی ، شفافیت و عدالت در واحد تجاری است. تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. در این تحقیق به بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی پرداخته و ارتباط آن با حق الزحمه حسابرسی مورد بحث قرار گرفته است

لینک کمکی