فایل word بررسي امکان سنجي استقرار فرايندهاي مديريت دانش در صنعت بانکداري (مورد مطالعه: بانک شهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي امکان سنجي استقرار فرايندهاي مديريت دانش در صنعت بانکداري (مورد مطالعه: بانک شهر) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن، امروزه سازمان های موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند. از این نظر بررسی امکان استقرار مدیریت دانش در کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین ارتباط، هدف اصلی تحقیق حاضر، امکان سنجی استقرار زمینه های مدیریت دانش در بانک شهر بوده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شعب دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بخش ستادی که تعداد آنها 250 نفر و نمونه محاسبه شده بنحو تصادفی ساده برابر 145 نفر در شرکت مورد مطالعه بوده است. ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 سوال بسته است ، که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 93/0 حاصل گردید. سوالات به شکلی طراحی شده، که با حفظ روایی و پایایی قابل قبول بتواند هدف تحقیق حاضر را بطور کامل بسنجد.زمینه های استقرار مدیریت دانش در بانک شهر فوق از طریق متغیرهای جمع آوری اطلاعات ، ذخیره اطلاعات ، سازماندهی دانش ، توزیع دانش ، پالایش دائمی دانش موجود و استفاده از دانش از طریق شش سوال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در هر شش سوال تحقیق، کلیه زمینه ها جهت استقرار مدیریت دانش کمتر از سطح متوسط وجود داشته است. در پایان پیشنهادهایی برای استقرار مدیریت دانش که یکی از مباحث مهم روز به شمار می آید و صنایع بزرگ نظیر سازمان مورد مطالعه نیازمند برخورداری از آن بوده، ارائه گردیده است

لینک کمکی