فایل word بررسي شاخص هاي فردي مؤثر بر خريد بيمه عمر از ديدگاه خبرگان صنعت بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شاخص هاي فردي مؤثر بر خريد بيمه عمر از ديدگاه خبرگان صنعت بيمه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف «بررسی عوامل موثر بر خرید بیمه عمر از دیدگاه خبرگان صنعت بیمه» با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه خبرگان صنعت بیمه در شهر تهران تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار تعداد این اعضاء 133 نفر می باشد، بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، برای گردآوری داده ها استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان و خبرگان قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 86/0 برآورد گردیده است. برای تحلیل یافته ها از روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T تک متغیره) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه خبرگان صنعت بیمه سطح درآمد، امید به زندگی، سطح تحصیلات، جنسیت افراد بر بیمه عمر تأثیر دارد

لینک کمکی