فایل word بررسي عوامل اقتصادي موثر بر توسعه کار آفريني روستايي در استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل اقتصادي موثر بر توسعه کار آفريني روستايي در استان همدان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کارآفرینی با ایجاد فرصتهای شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، پیش زمینه ای اساسی برای ارتقای سطح توسعه جامعه است. هدف از انجام این تحقیق فایل word بررسي عوامل اقتصادي موثر بر توسعه کار آفريني روستايي در استان همدان بود. پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. تعداد5 گویه برای هر عامل اقتصادیتعریف و پرسشنامه ها بین 53 نفر از کارآفرینان روستایی استان همدان توزیع شد. برای تایید عوامل از تحلیل عاملی تاییدی (با استفاده از نرم افزار SmartPLS) بهره گرفته شد. برای اولویت بندی عوامل نیز دو آزمون تی-استیودنت تک نمونه ای و فریدمن (با استفاده از نرم افزار SPSS) انجام شد. نتایج تحلیل نشان دادند که عامل اقتصادی مهمترین نقش را در توسعه کارآفرینی روستایی ایفا می نماید

لینک کمکی