فایل word بررسي عوامل تاثيرگذار برارزش ويژه نام ونشان تجاري از ديدگاه مصرف کننده (شرکت مارال صنعت جاويد اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل تاثيرگذار برارزش ويژه نام ونشان تجاري از ديدگاه مصرف کننده (شرکت مارال صنعت جاويد اروميه) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی عوامل تاثیرگذار برارزش ویژه نام ونشان تجاری از دیدگاه مصرف کننده در شرکت مارا ل صنعت ارومیه پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان شرکت مارال می باشند. با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه، پرسشنامه به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس بین 196 نفر از مشتریان توزیع گردید. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری داده-ها از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. برای سنجش عوامل تاثیرگذار برارزش ویژه نام ونشان تجاری از پرسشنامه ای استاندارد با 30 گویه که پایایی و روایی آن تأیید شدند، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج آزمون t تک نمونه ای حاکی از این بود که وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت درک شده و تداعی برند بر برارزش ویژه نام ونشان تجاری از دیدگاه مشتریان شرکت مارال صنعت تأثیر مثبت و معناداری دارد

لینک کمکی