فایل word بررسي عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش کشاورزي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش کشاورزي در ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت اشتغال بخش کشاورزی در استان های ایران و تأثیر پذیری آن از عوامل مختلف در حال تغییر، بررسی این عوامل و پیش بینی اشتغال در این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است. عدم شناسایی و بی توجهی به عوامل مؤثر بر اشتغال روستاییان در بخش کشاورزی سبب شده تا کمتر به عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش کشاورزی توجه شود با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در بخش کشاورزی، پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش کشاورزی پرداخته شده . داده ها و اطلاعات آماری طی سال های 1392-1384 از منابع رسمی و سازمان های ذی ربط دولتی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران فراهم شد. مدل پنل برای دوره زمانی 9 ساله برای 31 استان، از دو نرم افزار 9Eviews و Stata استفاده شد. اثرات ارزش افزوده، تعداد بیمه شدگان بخش کشاورزی، بارندگی، بازاریابی محصولات کشاورزی بر اشتغال موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد، ارزش افزوده، بیمه، رابطه مثبت و بازاریابی و بارندگی رابطه منفی بر اشتغال بخش کشاورزی داشته اند.

لینک کمکی