فایل word بررسي مولفه هاي مديريت استعداد با استفاده از معادلات ساختاري (مورد مطالعه : کارکنان اداره راه و ترابري شهرستان بيرجند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مولفه هاي مديريت استعداد با استفاده از معادلات ساختاري (مورد مطالعه : کارکنان اداره راه و ترابري شهرستان بيرجند) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف کلی این پژوهش بررسی مولفه های مدیریت استعداد با استفاده از معادلات ساختاری در کارکنان اداره راه و ترابری شهرستان بیرجند می باشد. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و همچنین از نظر نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره راه و ترابری بیرجند تشکیل می دهند. به منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استعداد استفاده گردید که با استفاده از تحلیل عاملی سوالات که بیشترین تاثیر را داشتند انتخاب گردیدند ..نتایج این پژوهش نشان می دهد مولفه های جذب استعداد ، توسعه استعداد و حفظ استعداد پیشگوی مناسبی از مدیریت استعداد از نظر جامعه آماری می باشد و همچنین ضریب تبیین بیانگر این است که95 درصد تغییرات مدیریت استعداد از نظر جامعه آماری مربوط به مولفه های جذب استعداد ، توسعه استعداد و حفظ استعداد می باشد که این میزان ضریب تبیین مناسب می باشد همچنین تمام شاخص های مدل اندازه گیری مورد تأیید قرار گرفت.

لینک کمکی