فایل word بررسي ميزان کارايي شعب بيمه ايران و رتبه بندي عملکرد شعب با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان کارايي شعب بيمه ايران و رتبه بندي عملکرد شعب با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه مدیران در همه سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود می باشند. در این تحقیق ، با بکارگیری از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) با چندین ورودی و چندین خروجی با استفاده از یک برنامه ریزی خطی ورودی ها و خروجی های چندگانه که با تخصیص وزن هایی که از حل مدل به دست می آیند به یک ورودی و یک خروجی تبدیل و کار ارزیابی کارایی شعب بیمه ایران را انجام داده -است. هدف اصلی تحقیق اندازه گیری کارایی شعب مختلف شرکت بیمه ایران و رتبه بندی آنها است. روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است. کلیه شعب شرکت بیمه ایران به عنوان جامعه آماری این پروژه تحقیقی بوده و نمونه تحقیق کل جامعه آماری مشتمل بر حدود 196شعبه مورد بررسی قرار گرفته و پس از شناسایی معیارها ، آنها به دو گروه ورودی و خروجی تقسیم شدند ، بعد از تعیین و تفکیک معیارها ، با کمک مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان مناسب ترین مدل میزان کارایی شعب بیمه ایران تعیین گردیده است . براساس یافته های تحقیق مقادیر کارایی و شعبی که مطلوب ترین عملکرد و کمترین مقدارکارایی را در دو سال 92 و 93 دارا هستند را تعیین گردیده است .

لینک کمکی