فایل word بررسي نقش بانک هاي توسعه اي در چشم انداز توسعه اقتصادي کشور ايران طي ده سال آينده (افق 1404) با رويکرد اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش بانک هاي توسعه اي در چشم انداز توسعه اقتصادي کشور ايران طي ده سال آينده (افق 1404) با رويکرد اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پارادايم هاي نوين مديريت، نوآوري و کارآفريني

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضرضمن ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بانکداری توسعه ایی به فایل word بررسي نقش بانک هاي توسعه اي در چشم انداز توسعه اقتصادي کشور ايران طي ده سال آينده (افق 1404) با رويکرد اقتصاد مقاومتي در چارچوب توابع باور و درقالب سه معیار توانایی پر کردن شکاف توسعه ای بخش مالی، توانایی بهبود فضای کسب و کار، توانایی ظرفیت سازی برای توسعه اقتصادی در دو جامعه آماری کارشناسان و فعالان شبکه بانکداری توسعه ای و استفاده کنندگان از خدمات بانکداری توسعه ای می پردازد.نتایج حاصل از تحقیق آشکار نمود که تاثیر سه عامل اصلی ارزیابی نقش بانک های توسعه ای در چشم انداز توسعه اقتصادی کشور ایران افق 1404 با رویکرد اقتصاد مقاومتی از نقطه نظر دو جامعه مطالعاتی کارشناسان و فعالان شبکه بانکداری توسعه ای و استفاده کنندگان از خدمات این شبکه بانکی متفاوت است. از نقطه نظرکارشناسان و فعالان شبکه بانکداری توسعه ای کشور عامل توانایی بانکداری توسعه ای در ظرفیت سازی برای توسعه اقتصادی با باور 0.723در رتبه اول اهمیت و عوامل توانایی بانکداری توسعه ای در پر کردن شکاف توسعه ای بخش مالی با باور.0.645 و عامل توانایی بانکداری توسعه ای در بهبود فضای کسب وکار با باور0.542به ترتیب در رتبه دوم وسوم اهمیت قرار گرفته اند.این درحالی است که از نقطه نظر استفاده کنندگان خدمات شبکه بانکداری توسعه ای عامل توانایی بانکداری توسعه ای در پر کردن شکاف مالی توسعه ای با باور0.652 در رتبه اول اهمیت و عوامل توانایی بانکداری توسعه ای در بهبود فضای کسب و کار با باور 0.65 و توانایی بانکداری توسعه ای در ظرفیت سازی برای توسعه اقتصادی با باور0.528 در رتبه سوم اهمیت قرار گرفته اند .

لینک کمکی