فایل word بررسي تاثير دماي خوراک بر عملکرد غشا پلي (وينيل الکل) با جرم مولکولي 60000 درآبگيري از ايزوپروپانول به روش تراوش تبخيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير دماي خوراک بر عملکرد غشا پلي (وينيل الکل) با جرم مولکولي 60000 درآبگيري از ايزوپروپانول به روش تراوش تبخيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دراین پژوهش به منظور بررسی تاثیر دمای خوراک برروی عملکرد غشا ازمحلول 5درصد جرمی پلی وینیل الکل PVA) با جرم مولکولی 60000 گرم برمول و محلول گلوتارآلدهید Ga بامقادیر 10و15و20میکرولیتر به ازای هرگرم پلی وینیل الکل به عنوان ماده اتصال عرضی برای ساخت غشاها استفاده شد غشاهای ساخته شده درفرایند ابگیری ازایزوپروپانول به روش تراوش تبخیری دردماهای 50و65 درجه سلسیوس استفاده شد به دلیل اختلاف دردمای خوراک و میزان ماده اتصال عرضی مقادیر عبورپذیری و انتخاب پذیری متفاوتی برای غشاها به دست آمدبیشترین عبورپذیری برای غشای pva باجرم مولکولی 60000 گرم برمول با میزان ماده اتصال عرضی 10میکرولیتر به ازای هرگرم پلیمر و دردمای 65درجه سلسیوس برابر با 0/1238 کیلوگرم برمتر مربع ساعت و بیشترین انتخاب پذیری برابر با 406 دردمای 50 درجه سلسیوس و مربوط به غشای با میزان ماده اتصال عرضی 20 میکرولیتر به ازای هرگرم پلیمر بود

لینک کمکی