فایل word بررسي تاثير عمليات حرارتيT 6 بر روي خواص مکانيکي Al7075

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير عمليات حرارتيT 6 بر روي خواص مکانيکي Al7075 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در میان آلیاژهای Al سری 2xxxو7xxx به علت دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار استند. در این میان، آلیاژ Al7075 از جمله آلیاژهای نوردی است که قابلیت عملیات حرارتی ورسوب سختی را دارا میباشد. یکی از معمولی ترین سیکل های عملیات حرارتی که بر رویAl7075 انجام میشود عملیات حرارتیT6است. در پژوهش حاضر نمونه هایی از آلیاژAl7075 ابتدا در یک مرحله جداگانه همگن سازی و سپس در مرحله محلول سازی در دمای485-470 درجه سانتی گراد بمدت زمان74min-134 ومتناسب آن مجددا در مرحلهt6 دردماهای 220و190و160 درجه سانتیگراد و بمدت زمان 4h و در شرایط کوئنچ در آب مورد آزمایش عملیات حرارتی قرار گرفت. با برسی داده های نهایی و تحلیل آنها به این نتیجه میرسیم که دمای084 دمای بهینه برای محلول سازی ومدت زمانmin130 دمای بهینه است چون زمان کافی برای توزیع یکنواخت عناصر آلیاژی وجود دارد در نتیجه آن در مرحلهT6در دمای 224 بیشترین سختی یعنی 143.35 برینل حاصل می شود

لینک کمکی