فایل word بررسي تاثير کارايي و اثر بخشي بر مسئوليت اجتماعي در بانک ملت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير کارايي و اثر بخشي بر مسئوليت اجتماعي در بانک ملت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش رقابت و افزایش روند برون سپاری خدمات ، سازمان ها و سازمانهای مختلف به دنبال یافتن روشها و راه حلهایی به منظور افزایش ارائه خدمات و به طبع آن ، افزایش سودآوری و ثبات بیشترهستند. به نظر می رسد مواردی از قبیل عدم توجه کافی به تعهدات ، پاسخگو نبودن در قبال سوالات و ابهامات مشتریان ، اطلاع رسانی ناقص و بی توجهی به حقوق مشتریان ، از جمله مهمترین موانععملکردی در بانکهای خصوصی فعال در ایران محسوب می شوند. بنا بر این می توان اذعان داشت که توجه به مسئولیت های اجتماعی از سوی این واحدها می تواند به عنوان راه حلی در راستای بهبود عملکردسازمانی مطرح گردد. .این تحقیق به دنبال فایل word بررسي تاثير کارايي و اثر بخشي بر مسئوليت اجتماعي در بانک ملت است.بدین منظور 044 پرسشنامه در بین کارکنان شعبات بانک توزیه و با استفاده از نرم افزار لیزرلمورد تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری با بهبود بهره وری دارد.ضرایب معناداری و آماره های بدست آمده قابل برنامه ریزی و پیاده سازی می باشند.لازم به ذکر است آلفای کرونباخ بدست آمده برای این تحقیق 478.0 است که نشان از پایایی مناسب آن دارد.

لینک کمکی