فایل word بررسي تاثير مشاوره تحصيلي برانگيزش تحصيلي و عملکرد يادگيري دانش آموزان پسر پايه دوم دوره متوسطه منطقه 5شهرتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مشاوره تحصيلي برانگيزش تحصيلي و عملکرد يادگيري دانش آموزان پسر پايه دوم دوره متوسطه منطقه 5شهرتهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه های سنجیده است، این امر مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست، از دیرباز مشاوراننقش حساس و موثری در این زمینه داشته اند، لذا هدف اصلی این پژوهش تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، وعملکرد یادگیری در دانش آموزان پسر پایه دوم دوره متوسطه منطقه 5 شهر تهرانمی باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه پسر منطقه پنج شهر تهران که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بودند که ازمیان آنها تعداد 06 نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و بهدو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند سپس برای گروه آزمایش برنامه آموزش مشاوره تحصیلی در قالب 16 جلسه 96 دقیقه ای برگزار گردید و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انگیزش تحصیلیهارتر، عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی2003 و همچنین، برای تحلیل دادها از روش آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس یک راهه آنکوا استفاده شد که سطح معنی داری برای فرضیه ها=0/05 در نظر گرفته شد.و از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، عملکرد یادگیری تأثیر مثبت دارد. نتیجه:پس محقق با استناد به یافته های بدست آمده از پژوهش فوق معتقد است برای استفاده بهینه از کلیه سرمایه گذاری های مادی و معنوی صورت پذیرفته در آموزش و پرورش می بایستی از مشاوران تحصیل کرده در مدارس بهره جست تا موجبات رشد تحصیلی از این رهگذر فراهم آید.

لینک کمکی