فایل word بررسي تاثيراندازه هيئت مديره؛نوسان پذيري معاملات سهام ؛عملکرد پيشين سهام؛کيفيت حسابرسي و بازده غيرعادي انباشته برجريان هاي نقدآزاد شرکت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثيراندازه هيئت مديره؛نوسان پذيري معاملات سهام ؛عملکرد پيشين سهام؛کيفيت حسابرسي و بازده غيرعادي انباشته برجريان هاي نقدآزاد شرکت ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیراندازه هیئت مدیره نوسان پذیری معاملات سهام عملکرد پیشین سهام کیفیت حسابرسی و بازده غیرعادی انباشته برجریانهای نقدازادشرکت ها است این پژوهش ازنوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی برتحلیل داده های تابلویی پانل دیتا است دراین پژوهش اطلاعات مالی 104 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درطی دوره زمانی 1387تا1392 بررسی شده است 624شرکت - سال نتایج تحقیق نشان ازآن داشت که بین اندازه هیئت مدیره و جریانهای نقد ازاد شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد همچنین باتوجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بین نوسان پذری معاملات سهام و جریانهای نقد آزادشرکت ها رابطه معنادار و مستقمیی وجود دارد درادامه نتایج تحقق نشان ازآن داشت که بین عملکرد پیشین سهام و جریانهای نقد ازاد شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد همچنین باتوجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین کیفیت حسابرسی و جریانهای نقد آزاد شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و درنهایت باتوجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین بازده غیرعادی انباشته و جریانهای نقد آزاد شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجوددارد

لینک کمکی