فایل word بررسي تاثيرگذارترين فاکتور سازنده بر افزايش جو ايمني در پروژه خط و پست برق63/20 کيلوولت شهرک صنعتي دارويي برکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثيرگذارترين فاکتور سازنده بر افزايش جو ايمني در پروژه خط و پست برق63/20 کيلوولت شهرک صنعتي دارويي برکت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هرساله شاهد رخداد حوادث و آسیبهای شغلی ناشی از کار هستیم که شامل هزینههای مستقیم و غیر مستقیم میباشد.جو ایمنی به عنوان یکی از فاکتورهای عملکرد ایمنی میباشد که بررسی تاثیرگذارترین فاکتور سازنده بر روی آن حیاتی میباشد. این پژوهش به منظور تعیین تاثیرگدارترین فاکتور سازنده بر افزایش جو ایمنی صورت پذیرفته است که این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد، از مهر ماه سال 39 تا پایان شهریور 39 اجرا شده است که در چهار بخش جوایمنی به وسیله پرسشنامه بین المللی وین کومار سنجش شده است و در همین راستا آمار حوادث بخشهای مختلف ثبت شده است .تعداد نمونههای آماری در پروژه خط انتقال 91 و در پست 93 نفر میباشد. در پروژه خط انتقال، میانگین امتیاز جو ایمنی جمعیت مورد بررسی برابر 113911 با انحراف معیار 293.7 بود و در پروژه پست 63/20 کیلوولت میانگین امتیازجوایمنی جمعیت مورد بررسی برابر 178.25 باانحراف معیار 5.252 می باشد تاثیرگذارترین فاکتور سازنده بر جو ایمنی پروژه خط و پست برق، آموزش میباشد. مشخص گردید با برنامهریزی مدون و تعیین ماتریس آموزش در ابتدای پروژه خط انتقال و پست برق میتوان با تغییر در نگرش افراد پروژه و عملکرد آنان باعثبهبود مثبت جو ایمنی گردد که افزایش جو ایمنی باعث افزایش عملکرد ایمن و کاهش خطای انسانی میشود

لینک کمکی