فایل word بررسي تأثير تراکم و تاريخ کاشت بر عملکرد بيولوژيک و بذر گياه دارويي شويد تحت رقابت علف هاي هرز در کشت دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير تراکم و تاريخ کاشت بر عملکرد بيولوژيک و بذر گياه دارويي شويد تحت رقابت علف هاي هرز در کشت دوم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر توان رقابتی گیاه دارویی شوید) Anethum graveolens L. ( با علف های هرز در کشت دوم ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجامگرفت. گیاه دارویی شوید با عامل تاریخ کاشت در دو سطح )شامل اول مرداد و آخر مرداد( ، عامل تراکم کاشت در سه سطح به فاصله های کاشت 10,12/5 ,15 سانتی متر و عامل علف هرز در دو سطح )حضور و عدم حضور علف هرز( بود نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح تاریخ کاشت در همه صفات اندازه گیری شده بجز وزن هزاردانه اختلاف معنی دار وجود داشت. سطوح مختلف تراکم در هیچ یک از صفات اختلاف معنی داری ایجاد نکرد اما بین دو سطح عامل علف هرز در کلیه صفات اختلاف معنی دار در سطح یک درصد مشاهده گردید. در تمامی اثرات متقابل دو جانبه و سه جانبه اختلافات معنی دار نبود. در تاریخ کاشت اول و نیز عدم حضور علف هرز، صفات عملکردی بیشترین مقادیر را موجب شدند

لینک کمکی