فایل word بررسي تأثير مهندسي ارزش در فاز طراحي پروژههاي ساختماني با استفاده ازAHP تحليل سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير مهندسي ارزش در فاز طراحي پروژههاي ساختماني با استفاده ازAHP تحليل سلسله مراتبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پروژههای ساخت بهشدت وابسته به توجیه اقتصادی میباشند درواقع پروژههای ساخت به دلیل هزینههای سربار بالا، باید برپایه و اساس کارآمدی، انتخاب و ارزیابی شوند. این ارزیابی میتواند به انتخاب صحیح پروژه کمک کند. در این تحقیق درابتدا با استفاده از مطالعه بر روی پیشینه پژوهش، معیارهای ارزیابی عملکرد برای بررسی طرح پروژه ارائه شد. این معیارها دامنه وسیعی را شامل میشود. در این تحقیق معیارهای ارزیابی بر اساس مهندسی ارزش موردنظر بود که در قالب پرسشنامه درجه اهمیت آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. گویههای پرسشنامه شامل کارایی پلان، معماری پایدار، بازگشت سرمایه، کاهشهزینهها و ... بود. اندازه نمونه با توجه به فرمول کوکران محاسبه شد و بر اساس آن پرسشنامهها میان خبرگان زمینه طراحی و ساختوساز توزیع گردید. در این تحقیق معیارهایی که معرفی شدند بر اساس مهندسی ارزش بوده که درواقع دیدگاه این تکنیک بر تعیین معیار ارزیابی حاکم است. همچنین رویکرد AHP برای ارزیابی طرح پروژهها ارائهشده است. نتایج اینتحقیق نیز نشانیدهی که در پروژههای عمرانی انتفاعی که بیشتر دنبال سود و کسب درآمد هستند، مهندسی ارزش کارایی بیشتری دارد .

لینک کمکی