فایل word بررسي تغييرات برخي خواص کربن در فرآيند فعال سازي با بخار آب در طول يک راکتور دوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تغييرات برخي خواص کربن در فرآيند فعال سازي با بخار آب در طول يک راکتور دوار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

از آن جایی که در دنیای صنعتی امروزی مسئله آلودگی محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، لذا گام برداشتن در زمینه کمک به تولید مواد با ارزشی همچون کربن فعال که مصارف زیادی در فرآیندهای جداسازی و از جملهفرآیندهای تصفیه محیط زیست(آب و هوا) دارد، امری ضروری به نظر می رسد. از طرفی فرآیند تولید این محصول از جمله فرآیند های پیچیده می باشد که در آن یک واکنش شیمیای گاز- جامد با جامد متخلخل انجام می شودو تخلخل جامد نیز با پیشرفت واکنش تغییر می کند. همین ویژگی مدل سازی را پیچیده می کند. بر همین اساس در این مقاله یک راکتور دوار( امروزه این نوع راکتورها به طور وسیعی در صنعت برای تولید کربن فعال با ظرفیتبالا استفاده می شوند) جهت تولید کربن فعال مدل شده و با استفاده از آن اثر بعضی عوامل و شرایط عملیاتی برروی خواص محصول تعیین می گردد. برای این کار ابتدا معادلات مربوطه استخراج شده اند و سپس با استفاده از روش حل عددی تفاضل محدود آنها را حل کرده ایم و توانسته ایم با ارائه یک مدل منطقی و مناسب(مدل ذرهمنفرد) برای این نوع فرآیند فعال سازی، در زمینه رسیدن به هدف که کمک به تولید به صرفه این ماده است، گامی (R) و شعاع دانه (T) هر چند کوچک برداریم. در نهایت نیز نتایج تغییر پارامتر های مختلف مانند زمان انجام واکنشارائه شده است که نتیجه های حاصل بیانگر دقت (L) در طول های مختلف راکتور () ) و تخلخل

لینک کمکی