فایل word بررسي تغييرات منحني براگ در انرژي هاي مختلف باريکه پروتون و نحوه ايجاد پيک براگ پهن شذه در پروتون تراپي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تغييرات منحني براگ در انرژي هاي مختلف باريکه پروتون و نحوه ايجاد پيک براگ پهن شذه در پروتون تراپي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پروتون تراپی یکی ازانواع رادیوتراپی خارجی است که بااستفاده ازپرتوهای پروتون بافتهای سرطانی ازبین می روند عوامل زیادی وجود دارند که روی درمان مناسب بیمارتاثیر میگذارند هدف ازاین تحقیق بررسی اثرتغییر انرژی پروتون برمنحنی براگ درفانتوم آب و بافت استخوان و محاسبه کمیت هایی مانند عمق پیک براگ پهنا درنصف ارتفاع ماکزیمم FWHM) 20درصد باقیمانده ازدز تخلیه شده p20 و 80درصد باقیمانده ازدز تخلیه شده p80 بااستفاده ازکد MCNPXمی باشد باتوجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که باافزایش انرژی همه کمیت ها برای فانتوم آب و بافت استخوان تغییر می کنند و روند افزایشی دارند همچنین مدولاتوری ازجنس PMMA به منظور ایجادپیک براگ پهن شده sobp که بتواند کل حجم تومور را پوشش دهد شبیه سازی شده است

لینک کمکی