فایل word بررسي جامعه شناختي نگرش جوانان نسبت به هويت ملي و مولفه هاي آن در شهر رفسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جامعه شناختي نگرش جوانان نسبت به هويت ملي و مولفه هاي آن در شهر رفسنجان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هویت از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و انواع مختلف دارد. فرهنگ بیشتر با فرایندهای ناخودآگاه مرتبط است اما هویت با هنجارهای تعلق در ارتباط است که الزاما خودآگاه است. زیرا که بر تضادهایینمادی مبتنی است. از نظر مکنزی هویت ملی یکی از چهار نوع اصلی هویت فرهنگی است که از قرن نوزدهم برجای مانده است و سه نوع دیگر آن هویت نژادی، هویت دینی و هویت طبقه ای است.در پژوهش حاضر به بررسی هویت ملی جوانان شهر رفسنجان پرداخته شده است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای بوده و تعداد نمونه 273 نفر از جوانان شهررفسنجان می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هویت ملی ساخته آقای لطف آبادی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزارspss صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری در بخش آمار توصیفی مربوط به شاخص های مرکزی از جمله میانگین ونمودارها و در بخش استنباطی مربوط به آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون می باشد . نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین هویت ملی و هویت دینی همبستگی مثبت و معناداری برقرار است. همچنین استفاده از رسانه های خارجی ، جنسیت و تحصیلات در هویت ملی تاثیر معنادار داشته ولی تاثیرتحصیلات در هویت ملی معنادار نبود.

لینک کمکی