فایل word بررسي جايگاه اسکان غير رسمي شهر قدس در طرح هاي بالا دست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جايگاه اسکان غير رسمي شهر قدس در طرح هاي بالا دست :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

اسکان های غیر رسمی یکی از مهمترین بحران های شهری کشورهای جهان سوم که بعلت توزیع نابرابرامکانات و خدمات ، توسعه سریع و بدون برنامه ریزی شهرها بوجود آمده است. در بسیاری از شهرهای ایراناز یکسو به دلیل ادغام روستا ها با هم و توسعه بدون برنامه ریزی شده شهرها و از سوی دیگر نبود نظارت کافی و بی توجهی مسئولان روبرو هستیم تا آنجایی که ما را با چالشی بزرگ به نام سکونتگاه های غیر رسمیمواجه کرده است. به دنبال این موضوع ناپایداری ها در مناطق کلانشهری شاهد خواهیم بود. تا کنون سعی بر آن شده است که راه حل هایی برای این پیش آمد در نظر گرفته شود با این حال به دلیل عدم شناخت کافی ازوضعیت این سکونتگاه ها و شفاف نبودن جایگاه آنها در طرح های بالادست همچنان با این مسئله بصورت مبهم مواجه هستیم. از این رو در تحقیق حاضر با روش تحلیل – اسنادی و رویکردی کاربردی، با تکیه براطلاعات کتابخانه ای و میدانی بر تحلیل و بررسی جایگاه اسکان غیر رسمی شهر قدس اثرات پراکنش و توزیع سکونتگاه های آن در شهر و روند تغییرات حاصل از فرآیند زمان و مکان از روستا به شهر و در نهایت اسکان غیر رسمی می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که بطور صریح و شفاف جایگاه سکونتگاه های غیر رسمیدر طرح های بالادست بدرستی اشاره نشده و راهکارهایی را ارائه ننموده است. در نتیجه طرح های اشاره شده نمی توان برنامه ریزی صحیحی را برای ساماندهی این سکونتگاه ها ارائه نمایند و نمی توانند برای حل این مسئله گامی برداشته باشند. در صورتی که ضرورت این موضوع به شدت احساس می شود.

لینک کمکی