فایل word بررسي خواص جداسازي گازغشازمينه مرکب پلي يورتان - ملامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي خواص جداسازي گازغشازمينه مرکب پلي يورتان - ملامين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دراین پژوهش تاثیر ذرات ملامین برعملکرد جداسازی گازغشای پلی یورتان مورد بررسی قرار گرفته است غشا خالص پلی یورتان و غشا زمینه مرکب پلی یورتان - ملامین به روش وارونگی فازی ساخته شدند غشاهای ساخته شده توسط ازمون های طیف سنجی فروسرخ FTIR پراش اشعه ایکس XRD موردارزیابی قرارگرفتند تراوایی گازهای دی اکسید CO2 نیتروژن N2 اکسیژنO2 و متان CH4 درفشار10بار و دمای 30درجه سانتیگراد ازغشای خالص پلی یورتان و غشا زمینه مرکب پلی یورتان - ملامین تا 10درصد وزنی ازذرات ملامین مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که تراوایی تمامی گازهای ذکر شده باافزایش ذرات ملامین تا 5درصد وزنی درزمینه پلیمر افزایش خواهند یافت تراوایی گاز های کربن دی اکسید، متان، اکسیژن، نیتروژن درغشای زمینه مرکب حاویدرصد وزنی ملامین درمقایسه با غشای خالص پلی یورتان به ترتیب از80/81و10/5و7/25و3/24 باربرای غشای خالص به 96/7و11/2و8/25و3/31 بارر برای غشا 5درصد وزنی پلی یورتان - ملامین افزایش یافت همچنین گزینش پذیری CO2/CH4,CO2/N2 از7/69و24/9 به 9/93و34/26 برای غشاخالص پلی یورتان و غشا 10درصد وزنی پلی یورتان - ملامین افزایش می یابد نتایج بدست آمده نشان میدهد بهبود قابل ملاحظه ای درخواص جداسازی گازغشا پلی یورتان همراه با ذرات ملامین ایجادشده است

لینک کمکی