فایل word بررسي خواص فيزيکي بر مقاومت کششي برزيلي سنگ آهن مگنتيت مطالعه موردي: معدن سرويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي خواص فيزيکي بر مقاومت کششي برزيلي سنگ آهن مگنتيت مطالعه موردي: معدن سرويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از پارامترهای بسیار مهم در تحلیل پایداری شیب نهایی معادن و یا تونلها، پارامترهای مقاومتی سنگ بکر نظیر مقاومت فشاری و مقاومت کششی میباشد. خواص فیزیکی سنگ مانند تخلخل و چگالی بهعنوان یکی از پارامترهای فیزیکی در سنگو تأثیرگذار بر مقاومت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو برقراری رابطه میان خواص فیزیکی و مقاومت سنگ میتواند راهکاری ابتکاری و آسان جهت تخمین مقاومت مکانیکی سنگها باشد. در این مقاله سعی شده با انجام آزمایشهای ساده صحرایی و برقراری رابطه میان آنها فرمولهایی ارائه شوند که انجام آزمایشهای آزمایشگاهی پرهزینه و وقتگیر که گاهی در صحرا ممکن نیست با آزمایشهای ساده جایگزین گردد. اینآزمایشهای ساده عبارتاند از تخلخل، چگالی و مقاومت کششی )برزیلی(. این آزمایشها بر روی 02 نمونه سنگ آهن مگنتیت با چگالیهای متفاوت برای هر آزمایش انجام پذیرفته است. نمونهها از معدن سرویان نزدیک دلیجان تهیه شدهاند. پس از انجام این آزمایشها دوبهدو با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتهتا تأثیر و رابطه موجود در بین آنها به دست آید، که بعد از برقراری این روابط تعدادی از این روابط به دلیل بازدهی پایین و یا عدم روند منطقی حذف گردیده و روابط مناسب پیشنهاد شده است. تعداد مدلهای پیشنهادی برابر 4 مدل تجربی با ضریب همبستگی حداقل 0/60 است

لینک کمکی