فایل word بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و عملکرد معلمان مقطع دبيرستان منطقه دو تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و عملکرد معلمان مقطع دبيرستان منطقه دو تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در جوامع انسانی و نقش کلیدی آن در رشد و توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه غیرقابل انکار است. نگاهی گذرا به عوامل مؤثر در رشد و پیشرفت کشورهای توسعه یافته آشکار می سازد که این قیبل کشورها ازآموزش و پرورش توانمند و کارآمد و اثربخشی برخوردار باشند. بدیهی است که کارکنان آموزش و پرورش از جمله معلمان برای هر چهبهتر ایفا کردن نقش خود جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش و ارتقای بهره وری آن باید از شایستگیها، دانش، مهارتها و اطلاعات لازم برخوردار باشند. و هوش هیجانی یکی از مؤلفه هایی است که در این راستا به معلمان در برآورده کردن اهداف آموزش و پرورشکمک خواهد کرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عملکرد و هوش هیجانی معلمان مقطع دبیرستان منطقه دو تهران است . برای بررسی موضوع دو فرضیه ایجاد شد ، که این فرضیه ها عبارتند از : 1( بین عملکرد معلمان و هوش هیجانی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد . 2( بین عملکرد معلمان و سلامت روانی معلمان رابطه معنی دار وجود دارد . جامعه مورد مطالعه در اینپژوهش عبارت است از معلمان مقطع دبیرستان منطقه دو تهران ، برای بدست آوردن نمونه از میان این جامعه آماری با استفاده از روش انتخاب تصادفی 22 نفر از معلمان انتخاب شدند و آزمون عملکرد معلمان وهوش هیجانی بر روی آنها اجرا گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین عملکرد معلمان و هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد .

لینک کمکی