فایل word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و شدت فرسودگي شغلي درروان پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و شدت فرسودگي شغلي درروان پرستاران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

روان پرستاری رشته خاصی ازپرستاری است که درآن پرستار ازشخصیت دانش و اطلاعات خویش درزمینه تئوریهای روانی و امکانات موجود محیط برای تغییرات درمانی موثر درافکار احساسات و رفتاربیمار استفاده مینماید توانایی هر پرستار برای تاثیر گذاری براین تغییرات به تجارب و تحصیلات اوبستگی دارد هدف پرستاری روانی تشویق بیمار در برخورد باواقعیات زندگی و پذیرش هرچه زودتر انجام کارهای مستقل ازطرف بیمار می باشد روان پرستار ازطریق خصوصیات انسانی و درک برخوردهای بیمار درفعالیت های روزانه عضو تیم درمانی درایجادمحیط درمانی و انجام روان درمانی فردی و گروهی با بیمار به هدفهای انسانی خود می رسد این تحقیق به دنبال بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و شدت فرسودگی شغلی درروان پرستاران می باشد جامعه اماری دراین پژوهش کلیه روان پرستارانی بود که درتاریخ فروردین تا تیرماه 1393 دربیمارستانهای روانی واقع درمناطق شمال جنوب و غرب شهر تهران مشغول به کار بودند ازبین آنها 120 نفر نمونه به صورت دردسترس انتخاب شدند این مطالعه ازنوع توصیفی گذشته نگر علت و معلولی بود پرسشنامه های شخصیتی NEO و فرسودگی شغلی مسلچ مورد استفاده قرارگرفت به منظور ازمون فرضیه های تحقیق ازمدل اماری رگرسیون چندمتغیری استفاده شد و ازاین طریق به پیش بینی فرسودگی شغلی با ویژگیهای شخصیتی درپنج بعد آن پرداخته شد

لینک کمکی