فایل word بررسي عوامل موثر در ميزان مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه دانش آموزان پسر پايه دوم دوره متوسطه منطقه 13 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر در ميزان مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه دانش آموزان پسر پايه دوم دوره متوسطه منطقه 13 شهر تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثردرمیزان مشارکت دانش اموزان دراداره امورمدرسه است جامعه اماری مورد مطالعه دراین پژوهش کلیه دانش اموزان پسرپایه دوم دوره متوسطه منطقه 13 شهرتهران درسال تحصیلی 1386-87 می باشد حجم جامعه 900نفر بودها ست که بااستفاده ازجدول مورگان و کرجیس حجم نمونه 269 نفر بدست آمد جهت دستیابی به نمونه موردنظر ازروش نمونه گیری تصادفی مرحله ای استفاده شد بدین شکل که ازبین کل دبیرستانهای منطقه 13 شهرتهران 6 دبیرستان بصورت تصادفی انتخاب گردید وتمام دانش اموزان این 6دبیرستان به روش تمام شماری مورد مطالعه قرارگرفتند ابزار گرداوری داده ها دراین تحقیق پرسشنامه ای است که توسط استاراهنما و مشاور ومحقق تهیه شده است جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع اوری شده ازروشهای امارتوصیفی و استنباطی استفاده شده است دربخش استنباطی برای بررسی رابطه بین دومتغیر درفرضیه های تحقیق ازازمون خی دو استفاده شدها ست نتایج حاصله ازبررسی فرضیات تحقیق به شرح زیراست : میتوان گفت بین رفتارپذیرشی م ادر و میزان مشارکت دانش اموز درفعالیت های مدرسه رابطه معنی داری وجود ندارد میتوان گفت بین رفتارکنترلی مادرومیزان مشارکت دانش اموزان درفعالیت های مدرسه رابطه معنی داری وجود ندارد میتوان گفت بین پنداشت دانش آموز ازاستفاده اولیای مدرسه ازنظرات و عقاید دانش اموزان دراداره مدرسه و میزان مشارکت دانش آموزان درفعالیت هایم درسه رابطه معنی داری وجود ندارد

لینک کمکی